شما در حال تماشای کارگاه آموزشی اردیبهشت ماه برگزیدگان سرآمد هستید، برای شرکت در دوره میتواند از این بخش وارد شوید .

ثبت نام در دوره
0
0

جست و جوی معلم خصوصی حضوری

تصویرنامنام خانوادگی زمان بندی کلاس هاجنسیتاستانشهرمدرک تحصیلی مقطع تحصیلی آموزشی پایه تحصیلی آموزشی مشاهده نمونه تدریسمشاهده پروفایل دبیروضعیت دبیر بروز رسانی اطلاعاتدرسی که در پایه اول ابتدایی آموزش داده میشوددرسی که در پایه دوم ابتدایی آموزش داده میشوددرسی که در پایه سوم ابتدایی آموزش داده میشوددرسی که در پایه چهارم ابتدایی آموزش داده میشوددرسی که در پایه پنجم ابتدایی آموزش داده میشوددرسی که در پایه ششم ابتدایی آموزش داده میشوددرسی که در پایه هفتم دوره اول متوسطه آموزش داده میشوددرسی که در پایه هشتم دوره اول متوسطه آموزش داده میشوددرسی که در پایه نهم دوره اول متوسطه آموزش داده میشوددرسی که در پایه دهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده میشوددرسی که در پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده میشوددرسی که در پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده میشوددرسی که در پایه دهم رشته تجربی آموزش داده میشوددرسی که در پایه یازدهم رشته تجربی آموزش داده میشوددرسی که در پایه دوازدهم رشته تجربی آموزش داده میشوددرسی که در پایه دهم رشته انسانی آموزش داده میشوددرسی که در پایه یازدهم رشته انسانی آموزش داده میشوددرسی که در پایه دوازدهم رشته انسانی آموزش داده میشود
تصویرنامنام خانوادگی زمان بندی کلاس هاجنسیتاستانشهرمدرک تحصیلی مقطع تحصیلی آموزشی پایه تحصیلی آموزشی مشاهده نمونه تدریسمشاهده پروفایل دبیروضعیت دبیر بروز رسانی اطلاعاتدرسی که در پایه اول ابتدایی آموزش داده میشوددرسی که در پایه دوم ابتدایی آموزش داده میشوددرسی که در پایه سوم ابتدایی آموزش داده میشوددرسی که در پایه چهارم ابتدایی آموزش داده میشوددرسی که در پایه پنجم ابتدایی آموزش داده میشوددرسی که در پایه ششم ابتدایی آموزش داده میشوددرسی که در پایه هفتم دوره اول متوسطه آموزش داده میشوددرسی که در پایه هشتم دوره اول متوسطه آموزش داده میشوددرسی که در پایه نهم دوره اول متوسطه آموزش داده میشوددرسی که در پایه دهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده میشوددرسی که در پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده میشوددرسی که در پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک آموزش داده میشوددرسی که در پایه دهم رشته تجربی آموزش داده میشوددرسی که در پایه یازدهم رشته تجربی آموزش داده میشوددرسی که در پایه دوازدهم رشته تجربی آموزش داده میشوددرسی که در پایه دهم رشته انسانی آموزش داده میشوددرسی که در پایه یازدهم رشته انسانی آموزش داده میشوددرسی که در پایه دوازدهم رشته انسانی آموزش داده میشود

راهنمای جستجو

در صورتی که نتوانستید درس مورد نظر خود را بیابید از راهنمای این بخش استفاده کنید.

1- کد های تمام دروس دوره های مختلف

کد درس مورد نظر را از بخش زیر بیابید و در بخش (نام یا کد درس مورد نظر) وارد کنید.

1- کد های دروس دوره ابتدائی

پایه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 • آموزش قرآن اول ابتدائي کد:  101
 • فارسی اول ابتدائي کد:  103
 • نگارش فارسی اول ابتدائي کد:  104
 • ریاضی اول ابتدائي کد:  105
 • علوم تجربی اول ابتدائي کد:  106
 • آموزش قرآن دوم ابتدائي کد:  201
 • هدیه های آسمان دوم ابتدائي کد:  202
 • فارسی دوم ابتدائي کد:  203
 • نگارش فارسی دوم ابتدائي کد: 204
 • ریاضی دوم ابتدائي کد:  205
 • علوم تجربی دوم ابتدائي کد:  206
 • ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) – دوم ابتدائي کد: 219
 • هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) – دوم ابتدائي کد:  220

 

 • آموزش قرآن سوم ابتدائي کد:  301

 • هدیه های آسمان سوم ابتدائي کد:  302

 • فارسی سوم ابتدائي کد:  303

 • نگارش فارسی سوم ابتدائي کد:  304

 • ریاضی سوم ابتدائي کد:  305

 • علوم تجربی سوم ابتدائي کد:  306

 • مطالعات اجتماعی سوم ابتدائي کد:  307

 • ضمیمه هدیه های آسمان سوم ابتدائي – (ویژه اهل سنت) کد:  319

 • هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) – سوم ابتدائي کد:  320

 • آموزش قرآن چهارم ابتدائی کد:  401

 • هدیه های آسمان چهارم ابتدائی کد:  402

 • فارسی چهارم ابتدائی کد:  403

 • نگارش فارسی چهارم ابتدائی کد:  404

 • ریاضی چهارم ابتدائی کد:  405

 • علوم تجربی چهارم ابتدائی کد:  406

 • مطالعات اجتماعی چهارم ابتدائی کد:  407

 • ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) – چهارم ابتدائی کد:  419

 • هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) – چهارم ابتدائی کد:  420

 • آموزش قرآن پنجم ابتدائی کد:  501

 • هدیه های آسمان پنجم ابتدائی کد:  502

 • فارسی پنجم ابتدائی کد:  503

 • نگارش فارسی پنجم ابتدائی کد:  504

 • ریاضی پنجم ابتدائی کد:  505

 • علوم تجربی پنجم ابتدائی کد:  506

 • مطالعات اجتماعی پنجم ابتدائی کد:  507

 • ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت) پنجم ابتدائی کد:  519

 • هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) – پنجم ابتدائی کد:  520

 • آموزش قرآن ششم ابتدائی کد:  601

 • هدیه آسمان ششم ابتدائی کد:  602

 • فارسی ششم ابتدائی کد:  603

 • نگارش فارسی ششم ابتدائی کد:  604

 • ریاضی ششم ابتدائی کد:  605

 • علوم تجربی ششم ابتدائی کد:  606

 • مطالعات اجتماعی ششم ابتدائی کد:  607

 • تفکر و پژوهش ششم ابتدائی کد:  612

 • کار و فناوری ششم ابتدائی کد:  617

 • ضمیمه پیام های آسمان (اهل سنت) – ششم ابتدائی کد:  619

 • هدیه های آسمان (ویژه اقلیت های دینی) – ششم ابتدائی کد:  620

2- کد های دروس دوره متوسطه اول

پایه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 • آموزش قرآن هفتم دوره اول متوسطه کد:  701

 • پیام های آسمان هفتم دوره اول متوسطه کد:  702

 • فارسی هفتم دوره اول متوسطه کد:  703

 • نگارش هفتم دوره اول متوسطه کد:  704

 • ریاضی هفتم دوره اول متوسطه کد:  705

 • علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه کد:  706

 • مطالعات اجتماعی هفتم دوره اول متوسطه کد:  707

 • فرهنگ و هنر هفتم دوره اول متوسطه کد:  708

 • عربی هفتم دوره اول متوسطه کد:  709

 • انگلیسی 1 دوره اول متوسطه کد:  710

 • کتاب کار انگلیسی 1 دوره اول متوسطه کد: 711

 • تفکر و سبک زندگی پسران هفتم دوره اول متوسطه کد:  712

 • تفکر و سبک زندگی دختران هفتم دوره اول متوسطه کد:  713

 • کار و فناوری هفتم دوره اول متوسطه کد:  717

 • ضمیمه پیام های آسمان (اهل سنت) هفتم دوره اول متوسطه کد:  719

 • تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (ویژه اقلیت های دینی) هفتم دوره اول متوسطه کد:  720

 • فارسی و نگارش (ویژه مدارس استعداد درخشان) هفتم دوره اول متوسطه کد:  722

 • ریاضیات (محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان) هفتم دوره اول متوسطه کد:  723

 • علوم تجربی (محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان) هفتم دوره اول متوسطه کد:  724

 • آموزش قرآن هشتم دوره اول متوسطه کد:  801

 • پیام های آسمان هشتم دوره اول متوسطه کد:  802

 • فارسی هشتم دوره اول متوسطه کد:  803

 • نگارش هشتم دوره اول متوسطه کد:  804

 • ریاضی هشتم دوره اول متوسطه کد:  805

 • علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه کد:  806

 • مطالعات اجتماعی هشتم دوره اول متوسطه کد:  807

 • فرهنگ و هنر هشتم دوره اول متوسطه کد:  808

 • عربی هشتم دوره اول متوسطه کد:  809

 • انگلیسی 2 هشتم دوره اول متوسطه کد:  810

 • کتاب کار انگلیسی 2 هشتم دوره اول متوسطه کد: 811

 • تفکر و سبک زندگی هشتم دوره اول متوسطه کد: 812

 • تفکر و سبک زندگی (پسران) هشتم دوره اول متوسطه کد: 814

 • کار و فناوری هشتم دوره اول متوسطه کد:  817

 • ضمیمه پیام های آسمان (اهل سنت) هشتم دوره اول متوسطه کد:  819

 • تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (ویژه اقلیت های دینی) هشتم دوره اول متوسطه کد:  820

 • فارسی و نگارش (ویژه مدارس استعدادهای درخشان) هشتم دوره اول متوسطه کد:  822

 • ریاضیات (محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان) هشتم دوره اول متوسطه کد: 823

 • علوم تجربی (محتوای تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان) هشتم دوره اول متوسطه کد:  824

 • آموزش قرآن نهم دوره اول متوسطه کد:  901

 • پیام های آسمان نهم دوره اول متوسطه کد:  902

 • فارسی نهم دوره اول متوسطه کد:  903

 • نگارش نهم دوره اول متوسطه کد:  904

 • ریاضی نهم دوره اول متوسطه کد:  905

 • علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه کد:  906

 • مطالعات اجتماعی – (مدنی – تاریخ – جغرافیا) نهم دوره اول متوسطه کد:  907

 • فرهنگ و هنر نهم دوره اول متوسطه کد:  908

 • عربی نهم دوره اول متوسطه کد:  909

 • انگلیسی 3 دوره اول متوسطه کد:  910

 • کتاب کار انگلیسی 3 دوره اول متوسطه کد:  911

 • آمادگی دفاعی نهم دوره اول متوسطه کد:  915

 • کار و فناوری نهم دوره اول متوسطه کد:  917

 • ضمیمه پیام های آسمان (اهل سنت) نهم دوره اول متوسطه کد:  919

 • تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (ویژه اقلیت های دینی) نهم دوره اول متوسطه کد:  920

 • فارسی و نگارش (ویژه مدارس استعداد درخشان) نهم دوره اول متوسطه کد:  922

 • ریاضیات (ویژه مدارس استعداد درخشان) نهم دوره اول متوسطه کد:  923

 • علوم تجربی (ویژه مدارس استعداد درخشان) نهم دوره اول متوسطه کد:  924

3- کد های دروس رشته (ریاضی فیزیک) دوره متوسطه دوم

پایه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 • فارسی 1 دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110201

 • نگارش 1 دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110202

 • دین و زندگی 1 دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110204

 • عربی، زبان قرآن 1 دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110206

 • فیزیک 1 دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110209

 • شیمی 1 دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110210

 • ریاضی 1 دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110211

 • هندسه 1 دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110213

 • آمادگی دفاعی دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110215

 • آزمایشگاه علوم تجربی 1 دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110217

 • جغرافیای ایران دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110218

 • هنر دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110222

 • کارگاه کارآفرینی و تولید دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110224

 • تفکر و سواد رسانه ای دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110225

 • تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 1 ـ ویژه اقلیت های دینی دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110228

 • انگلیسی 1 دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110230

 • کتاب کار انگلیسی 1 دهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110231

 • هنر یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  110222
 • فارسی 2 یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111201
 • نگارش 2 یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111202
 • دین و زندگی 2 یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111204
 • عربی، زبان قرآن 2 یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111206
 • فیزیک 2 یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111209
 • شیمی 2 یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111210
 • هندسه 2 یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111213
 • حسابان 1 یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111214
 • آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111215
 • آزمایشگاه علوم تجربی 2 یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111217
 • تاریخ معاصر ایران یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111220
 • تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 2 ـ ویژه اقلیت های دینی یازدهم ریاضی
 • فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111228
 • انگلیسی 2 یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111230
 • کتاب کار انگلیسی 2 یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111231
 • زمین شناسی یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111237
 • ضمیمه دین و زندگی 2 – ویژه اهل سنت یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111238
 • انسان و محیط زیست یازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  111268
 • فارسی 3 دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112201
 • نگارش 3 دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:‌ 112202
 • دین و زندگی 3 دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112204
 • عربی، زبان قرآن 3 دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112206
 • فیزیک 3 دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112209
 • شیمی 3 دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112210
 • هندسه 3 دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112213
 • حسابان 2 دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112214
 • ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112215
 • هویت اجتماعی دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112220
 • تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 3 – ویژه اقلیت های دینی دوازدهم ریاضی
 • فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112228
 • انگلیسی 3 دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112230
 • کتاب کار انگلیسی 3 دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112231
 • مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112240
 • مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112245
 • سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی فیزیک دوره دوم متوسطه کد:  112268

پایه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 • فارسی 1 دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  110201

 • نگارش 1 دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  110202

 • دین و زندگی 1 دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  110204

 • عربی، زبان قرآن 1 دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  110206

 • شیمی 1 دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  110210

 • ریاضی 1 دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  110211

 • فیزیک 1 دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:‌ 110214

 • آمادگی دفاعی دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  110215

 • زیست شناسی 1 دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:‌  110216

 • آزمایشگاه علوم تجربی 1 دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:‌ 110217

 • جغرافیای ایران دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:‌  110218

 • هنر دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد 110222

 • کارگاه کارآفرینی و تولید دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:‌  110224

 • تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:‌  110225

 • تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 1 ـ ویژه اقلیت های دینی دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:‌ 110228

 • انگلیسی 1 دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:‌  110230

 • کتاب کار انگلیسی 1 دهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:‌  110231

 • هنر یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  110222
 • فارسی 2 یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:‌ 111201
 • نگارش 2 یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:‌ 111202
 • دین و زندگی 2 یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  111204
 • عربی، زبان قرآن 2 یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  111206
 • شیمی 2 یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  111210
 • ریاضی 2 یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  111211
 • زیست شناسی 2 یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  111216
 • آزمایشگاه علوم تجربی 2 یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  111217
 • تاریخ معاصر ایران یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  111220
 • تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 2 ـ ویژه اقلیت های دینی یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  111228
 • انگلیسی 2 یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:‌ 111230
 • کتاب کار انگلیسی 2 یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  111231
 • زمین شناسی یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  111237
 • ضمیمه دین و زندگی 2 – ویژه اهل سنت یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  111238
 • فیزیک 2 یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:‌  111244
 • انسان و محیط زیست یازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  111268
 • فارسی 3 دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112201

 • نگارش 3 دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112202

 • دین و زندگی 3 دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112204

 • عربی، زبان قرآن 3 دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112206

 • شیمی 3 دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112210

 • ریاضی 3 دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112210

 • زیست شناسی 3 دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112216

 • هویت اجتماعی دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112220

 • تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 3 – ویژه اقلیت های دینی دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112228

 • انگلیسی 3 دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112230

 • کتاب کار انگلیسی 3 دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112231

 • مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112240

 • فیزیک 3 دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112244

 • مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112245

 • سلامت و بهداشت دوازدهم تجربی دوره دوم متوسطه کد:  112268

پایه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 • فارسی 1 دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110201

 • نگارش 1 دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110202

 • علوم و فنون ادبی 1 دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110203

 • دین و زندگی 1 دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110205

 • عربی، زبان قرآن 1 دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110207

 • ریاضی و آمار 1 دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110212

 • آمادگی دفاعی دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110215

 • جغرافیای ایران دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110218

 • تاریخ 1 (ایران و جهان باستان) دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110219

 • جامعه شناسی 1 دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110220

 • اقتصاد دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110221

 • هنر دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110222

 • منطق دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110223

 • کارگاه کارآفرینی و تولید دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110224

 • تفکر و سواد رسانه ای دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110225

 • تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 1 ـ ویژه اقلیت های دینی دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110228

 • انگلیسی 1 دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110230

 • کتاب کار انگلیسی 1 دهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110231

 • هنر یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  110222

 • فارسی 2 یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111201

 • نگارش 2 یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111202

 • علوم و فنون ادبی 2 یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111203

 • دین و زندگی 2 یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111205

 • عربی، زبان قرآن 2 یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111207

 • ریاضی و آمار 2 یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111212

 • جغرافیای 2 ـ جغرافیای ناحیه ای یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111218

 • تاریخ 2 یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111219

 • جامعه شناسی 2 یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111222

 • روان شناسی یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111224

 • فلسفه 1 یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111226

 • تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 2 ـ ویژه اقلیت های دینی یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111228

 • انگلیسی 2 یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111230

 • کتاب کار انگلیسی 2 یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:‌ 111231

 • ضمیمه دین و زندگی 2 – ویژه اهل سنت یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  111238

 • انسان و محیط زیست یازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:‌ 111268

 • فارسی 3 دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112201

 • نگارش 3 دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112202

 • دین و زندگی 3 دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112205

 • عربی، زبان قرآن 3 دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112207

 • ریاضی و آمار 3 دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112212

 • جغرافیا 3 (کاربردی) دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112218

 • تاریخ 3 – ایران و جهان معاصر دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112219

 • جامعه شناسی 3 دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112222

 • تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112223

 • فلسفه 3 دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112226

 • تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 3 – ویژه اقلیت های دینی دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112228

 • انگلیسی 3 دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112230

 • کتاب کار انگلیسی 3 دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:‌  112231

 • مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112231

 • مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112245

 • سلامت و بهداشت دوازدهم انسانی دوره دوم متوسطه کد:  112268

مشاوره تلفنی رایگان

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

Translation