عکس مدیر نام مدیر نام خانوادگی مدیر مدرک تحصیلی جنسیت نام مرکز مورد نظر استان / شهرستانشهررشته تحصیلی مقطع تحصیلی مرکز آموزشگاهی سایقه تدریستاریخ تولدوارد کردن لینک فیلم تدریسویرایش ورودی
عکس مدیر نام مدیر نام خانوادگی مدیر مدرک تحصیلی جنسیت نام مرکز مورد نظر استان / شهرستانشهررشته تحصیلی مقطع تحصیلی مرکز آموزشگاهی سایقه تدریستاریخ تولدوارد کردن لینک فیلم تدریسویرایش ورودی