راهنمای دبیران:

با توجه به ساختار سایت معلمان باید در دو بخش ثبت نام معلمان و ثبت نام ادمین اطلاعات خود را وارد نمایند و مراحل تعیین شده را طی نمایند تا فرایند همکاری با آنها شروع شود.