آموزشگاه برگزیدگان سرآمد

—با توجه به اهداف و ماموریت های موسسه در زمینه بسط عدالت و نصیب آموزشی برابر برای فرزندان ایران زمینه، موسسه از رویکرد مجازی برای دستیابی به اهداف خود در گسترده جغرافیایی کشور بهره برداری خواهد کرد.

شگفت زده شوید!

تمامی حقوق برای آموزشگاه برگزیدگان سرآمد محفوظ می باشد.

Translation